TT MaSV TenSV HoLotSV MaLop  NoCu   TongPhaiDong   ConNo 
1 11114072 Đông Lê Đức Anh DH12TP              4,171,000                    4,171,000                        4,171,000
2 12114053 Tâm Nguyễn Trần Khánh DH12TP            10,000,000                  10,000,000                      10,000,000
3 12114152 Hân Từ Gia DH12TP              7,600,000                    7,600,000                        7,600,000
4 12114320 Tiến Đoàn Công DH12TP            11,000,000                  11,000,000                      11,000,000
5 12115126 Thúy Mai Xuân DH12TP              7,000,000                    7,000,000                        7,000,000
6 12125037 Pha Đỗ Thị Ngọc DH12TP            20,000,000                  20,000,000                      20,000,000
7 12125153 Hải Nguyễn Ngọc DH12TP            23,500,000                  23,500,000                      23,500,000
8 12125551 Thảo Nguyễn Thị Thu DH12TP                  337,000                        337,000                            337,000
9 12125560 Vương Nguyễn Tấn DH12TP            70,500,000                  70,500,000                      70,500,000
10 12130196 Thủy Nguyễn Thị Hồng DH12TP            10,000,000                  10,000,000                      10,000,000
11 13116782 Lương Hoàng DH13TPA              2,700,000                  12,700,000                      12,700,000
12 13117110 Phúc Tô Đăng Nguyên DH13TPA              2,500,000                  12,500,000                      12,500,000
13 13117156 Tiên Phạm Võ Thủy DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
14 13125019 Anh Vũ Nhật DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
15 13125023 Ân Lê Duy Hồng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
16 13125055 Cường Lý Tuấn DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
17 13125044 Chiêu Vũ Đắc DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
18 13125105 Giang Huỳnh Thị Kiều DH13TPA            17,000,000                  27,000,000                      18,000,000
19 13125129 Hảo Lê Thị DH13TPA            40,500,000                  50,500,000                      50,500,000
20 13125131 Hảo Nguyễn Như DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
21 13125179 Huy Nguyễn Đức DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
22 13125166 Hòa Trương Đăng DH13TPA            50,800,000                  60,800,000                      60,800,000
23 13125229 Lạc Nguyễn Hoàng DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
24 13125349 Nhung Đặng Thị Hồng DH13TPB              2,500,000                  12,500,000                      12,500,000
25 13125343 Nhi Trần Hà Hoàng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
26 13125362 Như Tiên Ngọc Quỳnh DH13TPA              1,500,000                  11,500,000                      11,500,000
27 13125400 Phương Trần Lê Kim DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
28 13125514 Thư Hà Thị Anh DH13TPA              7,500,000                  17,500,000                      17,500,000
29 13125516 Thư Huỳnh Nguyễn Anh DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
30 13125630 Uyên Châu Hoàng Phuơng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
31 13125774 Trang Hồ Thị Huyền DH13TPA -                  10,000,000                      10,000,000
32 13125802 Anh Hoàng Thị DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
33 13125803 Anh Lê Thị Huỳnh DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
34 13125811 Bích Trần Ngọc DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
35 13125813 Châu Hồ Ngọc Bảo DH13TPA              1,000,000                  11,000,000                      11,000,000
36 13125817 Danh Phạm Công DH13TPA            11,500,000                  21,500,000                      21,500,000
37 13125818 Diễm Phan Hoài DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
38 13125820 Dung Trần Phương DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
39 13125826 Giang Nguyễn Thị Hương DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
40 13125832 Hiền Trương Phan Thu DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
41 13125839 Hòa Đoàn Thị Xuân DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
42 13125844 Huỳnh Ngô Cẩm DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
43 13125849 Lam Trần Tiểu DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
44 13125850 Lan Trần Hoàng DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
45 13125862 Như Bùi Thị ý DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
46 13125854 Ngọc Bùi Hồng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
47 13125846 Kha Trương Nam DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
48 13125847 Khoa Lê Anh DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
49 13125830 Hân Trần Huyền DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
50 13125836 Hiệp Lê Hoàng DH13TPB              7,500,000                  17,500,000                      17,500,000
51 13125812 Bửu Trương Giai DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
52 13125815 Cường Hà Phú DH13TPB              4,000,000                  14,000,000                      14,000,000
53 13125801 Anh Hà Thị Kim DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
54 13125804 Anh Mai Thị Kim DH13TPB            10,550,000                  20,550,000                      20,550,000
55 13125863 Phát Nguyễn Tấn DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
56 13125874 Quỳnh Lê Ngô DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
57 13125887 Thủy Hồ Thị Thanh DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
58 13125903 Triều Nguyễn Tấn DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
59 13125915 ý Đặng Như DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
60 13125928 Tiên Nguyễn Thị Thủy DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
61 13125945 Danh Nguyễn Tấn DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
62 13125930 Anh Nguyễn Hoàng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
63 13125931 Châu Nguyễn Hoàng Bảo DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
64 13125935 Nguyên Hà Hồng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
65 13125943 Trinh Đặng Trần Hoàng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
66 13125902 Trân Phạm Đức Quỳnh DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
67 13125892 Thư Nguyễn Anh DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
68 13125883 Thanh Châu Nhật DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
69 13125938 Thiện Nguyễn Tất DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
70 13125870 Phượng Cao Thị DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
71 13125877 Tài Nguyễn Thế DH13TPB              4,000,000                  14,000,000                      14,000,000
72 13125937 Tâm Mai Thị Hồng DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
73 13125880 Tâm Thi Thanh DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
74 13125939 Vương Ngô Vũ DH13TPB                             -                    10,000,000                      10,000,000
75 13125920 Trâm Phạm Ngọc Uyên DH14TP            21,968,000                  33,968,000                      33,968,000
76 13125899 Tòng Nguyễn Thanh DH14TP            11,500,000                  23,500,000                      23,500,000
77 13131641 Trần Hoài DH14TP            (1,532,000)                  10,468,000                      10,468,000
78 13132417 Tuấn Phạm Minh DH13TPA                             -                    10,000,000                      10,000,000
79 14111030 Duyên Bùi Thanh Thảo DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
80 14111262 Linh Nguyễn Thùy Khánh DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
81 14114265 Sang Nguyễn Phước DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
82 14116346 Huy Lương Đăng DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
83 14123169 Phương Tôn Nữ Nhật DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
84 14124004 An Nguyễn Vũ DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
85 14125007 Anh Nguyễn Hoàng Tú DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
86 14125011 Anh Võ Lan DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
87 14125049 Dung Lê Thị Phương DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
88 14125094 Hạ Võ Thùy Như DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
89 14125110 Hiền Nguyễn Thu DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
90 14125137 Huyền Đồng Thị DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
91 14125167 Lam Nguyễn Trần Thảo DH14TP                  468,000                  12,468,000                      12,468,000
92 14125196 Linh Phạm Thị Thùy DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
93 14125229 My Nguyễn Hoàng Tiểu DH14TP                    18,000                  12,018,000                      12,018,000
94 14125230 My Nguyễn Thị Ngọc DH14TP            13,468,000                  25,468,000                      25,468,000
95 14125254 Ngân Trà Thị Kim DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
96 14125264 Ngọc Lê Nguyễn Hoàng Bửu DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
97 14125271 Nguyên Cao Thị Thúy DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
98 14125334 Quế Vũ Thị Nguyệt DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
99 14125336 Quyên Lê Anh DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
100 14125432 Tiến Nguyễn Hữu DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
101 14125441 Toàn Nguyễn Đức DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
102 14125464 Trinh Đỗ Thị Diễm DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
103 14125470 Trinh Tôn Thị Diễm DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
104 14125483 Tuấn Huỳnh Thanh DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
105 14125503 Uyên Nguyễn Thị Thu DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
106 14125751 Thảo Nguyễn Thị Phương DH14TP                    (2,000)                  11,998,000                      11,998,000
107 14125749 Tân Trịnh Thanh DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
108 14125744 Oanh Nguyễn Thị Kim DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
109 14125745 Phúc Trương Nguyễn Diễm DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
110 14125742 Ngân Nguyễn Thị Kim DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
111 14125740 Ngân Chu Tố DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
112 14125731 Hằng Trần Thị Khánh DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
113 14125734 Kim Trần Thị Mỹ DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
114 14125729 Dương Vũ Thị Thùy DH14TP                  (32,000)                  11,968,000                      11,968,000
115 14125726 Anh Tạ Thị Trâm DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
116 14125724 An Lưu Hoàng DH14TP                  (32,000)                  11,968,000                      11,968,000
117 14125758 Uyên Nguyễn Thị Hoàng DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
118 14125757 Trinh Nguyễn Thùy Thảo DH14TP                    (2,000)                  11,998,000                      11,998,000
119 14125756 Trinh Lưu Thị Tố DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
120 14125753 Toàn Nguyễn Chí DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
121 14132263 Châu Ngọc Nguyên DH14TP                  (32,000)                  11,968,000                      11,968,000
122 14145078 Ngân Nguyễn Thị Tuyết DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
123 14155068 Huân Phạm Hoàng DH14TP              1,465,000                  13,465,000                      13,465,000
124 14162014 Dũng Trần Lê Anh DH14TP                             -                    12,000,000                      12,000,000
125 15114032 Duy Bùi Nguyễn Quốc DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
126 15114069 Huy Trần Nguyên DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
127 15114102 Ngân Phạm Huỳnh Kim DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
128 15114162 Thùy Hồ Vương Ngọc DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
129 15114211 Xuân Lê Thị Thanh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
130 15125003 An Nguyễn Thị Thùy DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
131 15125065 Hiền Nguyễn Võ Diệu DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
132 15125086 Huyền Nguyễn Thị Thanh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
133 15125128 Nam Nguyễn Thị DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
134 15125213 Thi Nguyễn Hồng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
135 15125251 Toàn Đinh Nguyễn Song DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
136 15125327 Cẩm Lê Thị Hồng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
137 15125329 Đào Nguyễn Thị Anh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
138 15125331 Dung Huỳnh Đỗ Kim DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
139 15125333 Lê Thị Thanh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
140 15125334 Hạ Trương Nguyệt Hoàn DH15TP            11,500,000                  23,000,000                      11,500,000
141 15125328 Đài Phạm Thị Trang DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
142 15125330 Điểm Nguyễn Thị DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
143 15125335 Hằng Bùi Ngọc Minh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
144 15125356 Nguyễn Thị Như DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
145 15125362 Ngân Phạm Kim DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
146 15125369 Quang Lâm Minh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
147 15125336 Hằng Lê Thị Thu DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
148 15125341 Hùng Phạm Văn Minh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
149 15125344 Huyền Trịnh Thị Thu DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
150 15125346 Khiếu Võ Minh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
151 15125348 Kiệt Nguyễn Trần Tuấn DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
152 15125353 Linh Nguyễn Thị Ngọc DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
153 15125355 Lực Nguyễn Tấn DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
154 15125358 Minh Phạm Thị Thanh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
155 15125359 Nam Bùi Phương DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
156 15125360 Ngân Lê Quốc Thị Thùy DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
157 15125361 Ngân Nguyễn Đặng Bảo DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
158 15125366 Nhung Nguyễn Thị Hồng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
159 15125367 Phúc Nguyễn Hoàn DH16BQ                             -                      3,510,000                        3,510,000
160 15125337 Hằng Nguyễn Thị Thanh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
161 15125339 Hạnh Nguyễn Mỹ DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
162 15125340 Hiếu Nguyễn Ngọc DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
163 15125343 Huyền Đoàn Thị DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
164 15125347 Khôi Bùi Vĩnh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
165 15125349 Kiệt Võ Tuấn DH15TP            11,500,000                  23,000,000                      23,000,000
166 15125351 Linh Hoàng Nguyễn Trúc DH15TP               (458,000)                  11,042,000                      11,042,000
167 15125365 Nhật Võ Minh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
168 15125368 Phước Trần Nguyễn Duy DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
169 15125373 Thon Nguyễn Thị Ngọc DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
170 15125338 Hằng Phạm Lê Kim DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
171 15125342 Hương Lê Thị Thúy DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
172 15125345 Huỳnh Nguyễn Đoàn Mai DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
173 15125350 Kiệt Vũ Tấn DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
174 15125357 Mai Dương Thị Quỳnh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
175 15125363 Ngọc Phạm Cao Hồng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
176 15125374 Thư Lê Ngọc Minh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
177 15125380 Bùi Anh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
178 15125381 Tùng Trần Thiết DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
179 15125384 Uyên Bùi Thanh Thảo DH15TP                    (4,000)                  11,496,000                      11,496,000
180 15125385 Uyên Hoàng Cao Khánh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
181 15125386 Uyên Lê Nguyễn Phương DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
182 15125387 Uyên Phạm Ngọc Giao DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
183 15125388 Vân Đỗ Ngọc Tường DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
184 15125391 Vy Trương Thị Linh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
185 15125376 Tiên Đặng Thị Thủy DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
186 15125382 Tuyến Lê Thị Kim DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
187 15125389 Việt Hồ Quốc DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
188 15125377 Trâm Phan Thị Bích DH15TP              6,500,000                  18,000,000                      18,000,000
189 15125378 Trinh Bùi Thu DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
190 15125379 Trúc Nguyễn Thị Thanh DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
191 15125394 Yến Nguyễn Hoàng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
192 15125390 Vy Nguyễn Hoàng Thùy DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
193 15131059 Linh Lê Gia DH15TP                  244,500                  11,744,500                      11,744,500
194 15162030 Ngân Nguyễn Phú Kim DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
195 15162018 Huy Phạm Huỳnh Đăng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
196 15162053 Vi Huỳnh Lê Nhật DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
197 15130409 Trí Trần Hoàng DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
198 15125396 Hân Quách Ngọc Bảo DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
199 15125354 Loan Tạ Thị kIm DH15TP                             -                    11,500,000                      11,500,000
200 16125065 Vân Nguyễn Thị Tường DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
201 16125566 Vân Vũ Thị Ánh DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
202 16125026 Anh Nguyễn Trọng DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
203 16125033 Giàu Huỳnh Vũ Ngọc DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
204 16125045 Nguyên Võ Nguyễn Thảo DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
205 16125049 Oanh Trần Thị Lâm DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
206 16125062 Trí Huỳnh Hữu DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
207 16125060 Trầm Mạch Tuyết DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
208 16125453 Thảo Nguyễn Thị Thu DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
209 16125272 Linh Lê Huyền DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
210 16125514 Trâm Phạm Ngọc DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
211 16125061 Trang Đắc Thị Huyền DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
212 16125067 Vy Âu Thị Khánh DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
213 16125068 Yến Hồ Thị DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
214 16125273 Linh Lê Ngọc Phương DH16TP               (458,000)                  10,542,000                      10,542,000
215 16125298 Luyến Trần Thị DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
216 16125051 Phong Ngô Minh DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
217 16125043 Ngọc Phạm Bảo DH16TP         (10,000,000)                    1,000,000                        1,000,000
218 16125052 Quân Đỗ Anh DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
219 16125054 Quỳnh Phạm Thị Như DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
220 16125056 Thái Nguyễn Lê Hoàng DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
221 16125058 Thành Phan Thị DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
222 16125031 Đào Hà Thị Anh DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
223 16125038 My Đào Thị Hoàng DH16TP              7,650,000                  18,650,000                      11,000,000
224 16125042 Ngoan Nguyễn Hồng DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
225 16125024 An Huỳnh Thị Mỹ DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
226 16125491 Thúy Vũ Thị DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
227 16125100 Bảo Nguyễn Kim DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
228 16125268 Linh Hồ Thị Thùy DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
229 16125295 Lụa Nguyễn Thị DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
230 16125390 Nữ Trần Hoài Xuân DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
231 16125359 Nhã Võ Phương DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
232 16125367 Nhi Hồ Tuyết DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
233 16125518 Trang Đỗ Lê Hạnh DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
234 16125529 Trang Vũ Thị Huyền DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
235 16125579 Nguyễn Văn DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000
236 16125607 Thi Phạm Thị Hồng DH16TP                             -                    11,000,000                      11,000,000

Sinh viên chậm nộp học phí sau ngày 20/3/2017 sẽ tạm dừng trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Số lần xem trang: 553
Điều chỉnh lần cuối:

Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2023-2024 (31-08-2023)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 (20-05-2023)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 (03-02-2023)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 (08-12-2022)

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm tuyển sinh năm 2022 (22-02-2022)

Phương án tuyển sinh năm 2022 (17-02-2022)

Thông báo về việc bố trí chỗ ở cho sinh viên khóa 2021 (15-02-2022)

Thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 (15-02-2022)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Thi trực tuyến - Đợt 2) (08-01-2022)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba không chín

Xem trả lời của bạn !