Danh sách sinh viên tham gia học kỳ dự bị năm 2011 - LỚP DH11TP

TT

Họ, đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

1.                   

Nguyễn Xuân Hoài

Ân

Nam

2/1/1993

2.                   

Phạm Trần Hồng

Anh

Nữ

3/8/1993

3.                   

Vũ Quỳnh

Anh

Nữ

11/3/1993

4.                   

Nguyễn Mạnh

Cường

Nam

21/7/1993

5.                   

Nguyễn Thị Thu

Nữ

6/4/1993

6.                   

Nguyễn Thị

Huệ

Nữ

6/2/1993

7.                   

Đặng Thị Kim

Liên

Nữ

1/2/1993

8.                   

Phan Thanh

Sơn

Nam

1/10/1993

9.                   

Tô Lâm

Phụng

Nữ

12/9/1993

10.               

Mai Thị

Phương

Nữ

24/4/1993

11.               

Vũ Kiến

Thông

Nam

20/10/1993

12.               

Nguyễn Mạnh Ngọc

Bảo

Nam

20/8/1993

13.               

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

Nữ

5/2/1992

14.               

Ngô Phương

Đức

Nam

13/10/1993

15.