Workshop: Human-Centred Education

Presented by: Garrett Thomson, B.A. (Hons), D. Phil. (Oxon)
College of Wooster, Department of Philosophy, Wooster, Ohio 44691, USA
May 25, 2016
Room 302, Cat Tuong Building, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Page count : :1625
Created : 26-05-2016
Last modify :

Hội thảo

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bốn tám tám

Xem trả lời của bạn !